KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu Bilsar Dış Ticaret A.Ş. (Veri Sorumlusu) tarafından fiziksel veya dijital herhangi bir alanda
herhangi bir tarih aralığında / süresiz olarak gerçekleştirilebilecek SENKRON EŞ ZAMANLI VİDEO SERGİLERİ (SENKRON)
kapsamında kullanılmak üzere paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartların tespit edilmesi ve Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca aydınlatılma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Bu aydınlatma metni içeriğinde, hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel
verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında
bilgi verilmektedir.


1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz ?
Aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenebilmektedir:
Kimlik Bilgileri: Kimliğinizde yazdığı şekli ile ad ve soyadınız.
İletişim Bilgileri: E-posta adresiniz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçlarımız
Kişisel verilerinizi;
• SENKRON kapsamında tarafınıza gönderilecek bilgilendirme e-postalarının iletilebilmesi,
• Veri Sorumlusu’nun sizinle doğrudan iletişime geçebilmesi, (hepsi birlikte, Amaçlar)
amaçları ile işleyebilmekteyiz.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan Amaçlar dahilinde, web sitemiz veya size iletilen e-posta aracılığıyla elektronik olarak
doldurduğunuz form üzerinden veya info@senkronvideo.art adresine doğrudan e-posta yolu ile ilettiğiniz bilgiler yolu ile,
KVKK’nın izin verdiği ölçüde otomatik ve otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.
Toplanan verileriniz, Veri Sorumlusu’na iletilerek, tarafınızca alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenilmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında iş ortaklarımız, hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ve danışmanlar
ile gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde
paylaşılabilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel veriler, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişilere aktarılabileceği gibi, gerektiğinde ve ancak buna ilişkin açık rızanız
alındıktan sonra (kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan
ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile) yurt dışına da aktarılabilecektir.
Ayrıca kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile de
paylaşılabilecektir.

5. Kanundan Kaynaklanan Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep
etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt
dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun
ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde
kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize
olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@senkronvideo.art e-posta adresi üzerinden Veri Sorumlusu’na
yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre
talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.